Wiedza - Pasieka Fabryczna

Idź do spisu treści

Menu główne

     

Regulamin

Terenowego Koła Pszczelarzy Wrocław Fabryczna
we Wrocławiu
.

 

 

I.  Postanowienia ogólne

§1

1.     Koło pszczelarzy i inna jednostka organizacyjna, zwane dalej Kołem to dobrowolna organizacja broniąca praw pszczelarzy, reprezentująca interesy swoich członków, jest w strukturze Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu zwanym dalej Związkiem.

§2

2.     Terenem działania Koła jest miasto Wrocław - Fabryczna i okolica.

3.     Siedziba Koła: 54-067 Wrocław, ul. Stabłowicka 150.

§3

1.     Koło nie posiada osobowości prawnej.

2.     Koło działa na podstawie Statutu Związku i Regulaminu Koła pszczelarzy zwanego dalej Regulaminem.

§4

II.Cel Koła

 

1.     Celem Koła jest reprezentowanie interesów pszczelarzy i działalność w zakresie pszczelarstwa.

§5

III.           Zasady, sposób realizacji celów i zadań w Kole:

1.     Udzielanie pomocy pszczelarzom w pracach organizacyjnych z pszczelarstwa poprzez wsparcie w organizowaniu szkoleń, odczytów w zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej, szkolenie pszczelarzy z zakresu zapobiegania chorobom i ich zwalczania.

2.     Powiększenie i ulepszanie pożytków pszczelich, racjonalne ich wykorzystywanie przez pszczelarzy. Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec organów władz i instytucji.

3.     Współpraca z terenowymi organami władzy administracyjnej, samorządowej i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa, ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami i kradzieżą.

4.     Inspirowanie pszczelarzy wraz z terenowymi jednostkami samorządu do wszystkich możliwych form współdziałania w zakresie rozszerzenia bazy pożytkowej dla pszczół, jej racjonalnego i rozsądnego wykorzystania w sferze zapylania upraw potowych i sadowniczych przez pszczoły.

5.     Bieżąca, systematyczna i merytoryczna współpraca z biurem Związku.

6.     Wnioskowanie do zarządu Związku projektów, propozycji do przepisów regulujących problematykę pszczelarstwa i wniosków do podjęcia niezbędnych działań na rzecz pszczelarzy.

§6

7.     Koło opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu jego członków.

IV.          Struktura organizacyjna Koła

§7

Władzą Koła jest:

1.     Walne zebrania członków Koła.

2.     Zarząd Koła w składzie 3 - 7 członków: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.

3.     Komisja rewizyjna w składzie 3 członków.

4.     Sąd koleżeński w składzie 3 członków.

5.     Kadencja władz Koła trwa 4 lata.

6.     Osoby powołane w skład władz Koła wykonują swoje funkcje społecznie.

7.     Koło używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: Dolnośląski Związek Pszczelarzy.

.        Koło Pszczelarzy Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu.

§8

1.     Koło może być zorganizowane przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków.

2.     Siedzibę Koła ustala ogół członków w zależności od warunków lokalowych.

3.     Koło realizuje zadariia w oparciu o Statut Związku i Regulamin.

4.     Koło wymieniane w § 8 pkt 1 jest w strukturze Związku i musi uzyskać pisemną zgodę zarządu Związku na założenie Koła.

V.            Członkowie, prawa i obowiązki

§9

1.     Członkowie mogą być zwyczajni i honorowi.

2.     Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zajmujące się pracą naukową z dziedziny pszczelarstwa, które podpisały deklarację członkowską i należą do Koła.

3.     O przyjęciu na członka lub wykluczeniu decyduje uchwała zarządu Koła.

4.     Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka nadaje Walne zebranie Związku na wniosek Koła.

§10

Członek zwyczajny ma prawo:

1.     Brać bezpośrednio udział z głosem decydującym na walnym zebraniu Koła, wybierać i być wybieranym do jego władz, wybierać delegatów, być wybranym jako delegat na zjazd delegatów Związku i do jego władz.

2.     Korzystać ze doświadczeń zbiorowości związanych z pszczelarstwem.

§11

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.     Stosować się do postanowień Statutu Związku oraz Regulaminu i uchwał podejmowanych przez władze Związku.

2.     Brać czynny udział w pracach i zebraniach Koła, podnosić swoją wiedzę na szkoleniach i kursach organizowanych przez władze Związku.

3.     Terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwał Związku.

4.     Przestrzegać zasad etyki pszczelarza i praktycznie stosować KODEKS DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ W PSZCZELARSTWIE.

5.     Przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich poprzez coroczne poddawanie ich badaniom.

§12

Utratę członkostwa w Kole powoduje:

1.     Nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia przez zarząd Koła.

2.     Dobrowolne wystąpienie z Koła poprzez wniosek złożony na piśmie.

§13

Wykluczenia z Koła następuje w przypadku:

1.     Postanowienia sądu koleżeńskiego.

2.     Podjęcia uchwały zarządu Związku lub Koła za naruszenie zasad Statutu Związku.

§14

1.     Zawieszenie członka Kola następuje w przypadku:

a)      postanowienia sądu koleżeńskiego,

b)      podjęcia uchwały zarządu Związku lub Koła,

c)      termin odwołania od decyzji §14 pkt la; lb wynosi 30 dni od daty doręczenia,

d)      odwołanie od decyzji można wnieść w przypadku §14 pkt la; lb do sądu koleżeńskiego Związku,

e)      członek wykluczony z Koła może być ponownie przyjęty w tym do innego Koła za zgodą Związku,

f)   w przypadku zawieszenia członka w prawach członkowskich nie może on pełnić żadnej funkcji we władzach związkowych, ma obowiązek realizacji zadań Regulaminu określonych w § 11 pkt 1-5.

 

 

VI.          Zmiana Regulaminu

§15

1.     Regulamin może być zmieniony uchwałą zarządu Związku.

VII.        Postanowienia końcowe

§16

1.     Przepisy Statutu Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu stosuje się odpowiednio.

2.     Zarząd Koła dochowuje szczególnej staranności w tworzeniu, gromadzeniu i przechowywaniu dokumentów Koła zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.

 

Wrocław, dnia 02.02.2020

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego