Porady - Pasieka Fabryczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Porady

Wiedza

1. Co to jest miód i jak sie go robi. Wykład wygłoszony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dniu 6.XII.2013 r.
 Treść:
   I. Tajemnice miodu
   II. Inne produkty pszczele
   III. Co zawdzięczamy owadom zapylającym, a przede wszystkim pszczołom
   IV. Życie pszczół
   V. Zagrożenia pszczół
   VI. Sektor pszczelarski w Polsce.Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na 2014 rok

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w 2014 roku - warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” to mechanizm WPR na lata 2013/14, 2014/15, 2015/16 w ramach którego działania realizuje ARR w uzgodnieniu z MRiRW.
„Wsparcie rynku produktów pszczelich” służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.1. Kierunki  wsparcia:

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w 2014 roku refundacji podlegać będą całkowite lub częściowe ( w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizację następujących działań:

- pomoc techniczna: szkolenia, kursy, konferencje,

- zakup leków do zwalczania warrozy,

- zakup przyczep (lawet) do przewozu uli,

- zakup sprzętu pszczelarskiego,

-  zakup pszczół

- wykonanie analiz jakości miodu,

- zakup urządzeń laboratoryjnych

- produkcja filmu edukacyjno-instruktażowego

- wdrażanie programów badawczych.2. Uczestnik mechanizmu:

Pomoc finansowa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” kierowana jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia są gospodarstwa pasieczne, posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub są wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi są:

-   związki pszczelarskie,  stowarzyszenia pszczelarzy,  zrzeszenia pszczelarzy,

- spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej,  instytuty badawcze zajmujące się problematyką pszczelarską.Uwaga: Odbiorcą końcowym może być  beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej. Natomiast  właściciele gospodarstw pasiecznych, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji pszczelarskiej nie mogą korzystać z tego programu.3. Zasady udzielania refundacji w zależności od rodzaju działania:


SZKOLENIA - celem działania jest zapewnienie rozwoju sektora pszczelarskiego poprzez  przekazywanie i upowszechnianie aktualnych informacji z zakresu pszczelarstwa. Podmiot uprawniony może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przeprowadzenie tylko jednego w roku 2014 szkolenia, kursu lub konferencji.

Wypłata refundacji - ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości 100% poniesionych kosztów netto.ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO - celem działania jest poprawa produkcji pasiecznej, poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich oraz wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych. Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz, który posiada co najmniej 15 rodzin pszczelich. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU  nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu pszczelarskiego. Równowartość 4 ESU w przeliczeniu na pnie pszczele = 196 rodzin pszczelich. Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego tj.:

- miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania, topiarek do wosku

- urządzeń do kremowania miodu,  suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, refraktometrów

- uli typu wielkopolski, dadanta, wielokorpusowy (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka) Nowością w tym programie jest możliwość zakupu uli, których dotychczas programy nie obejmowały.

Refundacji podlegają koszty netto w wysokości 60% i nie więcej niż 10 000 zł.  Dodatkowo w przypadku zakupu uli , jeden odbiorca końcowy może  otrzymać refundację kosztów ich zakupu w liczbie do  20% liczby posiadanych rodzin pszczelich.

Zakupiony sprzęt pszczelarski powinien zostać oznakowany w sposób trwały napisem „ARR-(rok zakupu)” umożliwiającym identyfikację sprzętu przez okres 5 lat.ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY - celem działania jest poprawa zdrowotności pogłowia pszczół oraz ograniczenie występowania warrozy w Polsce. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski - Apiwarol, Bayvarol, Biowar 500, Tymovar, Api Live Var, Apiguard. ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów  w wysokości 80% poniesionych kosztów netto.ZAKUP PRZYCZEP (LAWET) DO PRZEWOZU ULI - celem działania jest  zapewnienie pszczelarzom dostępności do przyczep (lawet) oraz zachęcenie pszczelarzy do wspólnego przewożenia uli na pożytki, co powinno spowodować zwiększenie produkcji miodu oraz zapylanie roślin na jak największym obszarze kraju. Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 30 rodzin pszczelich. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU  nie może korzystać ze wsparcia na zakup przyczep (lawet).

ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości 60 % poniesionych kosztów netto i  nie więcej niż 10 000,00 zł.ZAKUP PSZCZÓŁ - celem działania jest  podniesienie jakości pogłowia pszczół,  rozbudowa istniejących pasiek,  zwiększenie wydajności rodzin pszczelich oraz zapewnienie zapylania roślin na jak największym obszarze Polski.

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich nie unasiennionych, unasiennionych naturalnie i unasiennionych sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem, reprodukcyjnych ze sprawdzonym czerwieniem, pakietów oraz odkładów pszczelich  wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych.

Pszczelarz (odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 70% kosztów netto.ANALIZY JAKOŚCI MIODU - celem działania jest  upowszechnienie praktyk polegających na monitorowaniu jakości miodu.

Refundacją objęte są koszty poniesione na wykonanie analiz parametrów jakościowych miodu oraz analizy pyłkowej miodu. Laboratorium wskazane w projekcie do wykonywania badań powinno posiadać uprawnienia do wykonywania analiz oraz być wyposażone w odpowiedni sprzęt laboratoryjny.

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 100 % kosztów netto.ZAKUP URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH - celem działania jest doposażenie w nowoczesny sprzęt specjalistyczny laboratoriów działających na rzecz sektora pszczelarskiego, co powinno przyczynić się do pełniejszej oceny jakości handlowej produktów pszczelich oraz zwiększenia dostępu do podstawowych analiz fizyko – chemicznych. Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych.

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 60% poniesionych kosztów netto.WDRAŻANIE PROGRAMÓW BADAWCZYCH - celem działania jest wspieranie wdrożeń w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich głównie podnoszących zdrowotność pszczół i jakość produktów pszczelich. Wyniki prac w tym zakresie powinny być rozpowszechnione wśród pszczelarzy.

Refundowane są wyłącznie koszty poniesione na wdrożenie rozwiązań, potwierdzonych ostatecznymi wynikami prac badawczych, prowadzonych przez instytuty badawcze w zakresie pszczelarstwa. Refundacji podlegają koszty poniesione na  wynagrodzenia pracowników, zakupu preparatów i niezbędnych materiałów oraz koszty pozostałe.

ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 100% poniesionych kosztów netto.


PRODUKCJA FILMU – film powinien mieć charakter instruktażowy i dotyczyć stosowania leków warrozobójczych, ponieważ celem działania jest ugruntowanie wiedzy pszczelarzy na temat stosowania leków. Film powinien przedstawiać prawidłowe zasady stosowania leków tak teoretyczne jak i praktyczne.

ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 100% poniesionych kosztów netto.Od 2004 r. do połowy października 2013 r. do polskich pszczelarzy trafiło z UE ponad 144 mln zł. Wykorzystanie unijnych środków w naszym kraju wyniosło 90 proc. Pieniądze unijne najczęściej wykorzystywane były na zwalczanie warrozy, dzięki czemu populacja pszczół w Polsce utrzymuje się na poziomie 1,2 mln rodzin. W latach 2013-2016 polscy pszczelarze mogą skorzystać z unijnej pomocy wartej w sumie 65-70 mln zł, czyli 22-24 mln zł rocznie.
Pomoc dla pszczelarzy realizuje Agencja Rynku Rolnego w ramach trzyletniego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską. W tym roku rozpoczyna się program na lata 2013/2014 - 2015/2016. O unijne pieniądze występują w imieniu swoich członków stowarzyszenia i organizacje pszczelarzy. Projekty muszą być rozliczone do połowy sierpnia, pieniądze zaś są przekazywane w formie refundacji do połowy października. Wysokość refundacji jest różna (waha się od 60-100 %. kosztów kwalifikowanych netto) i zależy od liczby złożonych projektów. Decyduje o tym komisja powołana z przedstawicieli ARR i resortu rolnictwa. Dofinansowanie dostają wszystkie projekty, które spełniają kryteria.


Źródło:

Lucyna Palicka
 WODR w Poznaniu, SPD
- www.arr.gov.pl -  „Warunki ubiegania się refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2013/2014”

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego